NJPW Kizuna Road 2021 Night Four Results (06/18): Shizuoka, Japan

NJPW recently held the fourth night of their Kizuna Road 2021 Event, which took place from Kira Messe Numazu in Shizuoka, Japan. The show saw BUSHI, Shingo Takagi, SANADA and Tetsuya Naito face Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Zack Sabre Jr. and Taichi in the main event.

Below are the results from the show:

- Yuji Nagata, Satoshi Kojima and Hiroyoshi Tenzan def. Yota Tsuji, Tomoaki Honma and Togi Makabe.

- DOUKI and Minoru Suzuki def. Yuya Uemura and Hiroshi Tanahashi.

- Toru Yano, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii and Hirooki Goto def. Jado, Dick Togo, Yujiro Takahashi and EVIL.

- Kazuchika Okada, SHO and YOH def. Gedo, El Phantasmo and Taiji Ishimori.

- BUSHI, Shingo Takagi, SANADA and Tetsuya Naito def. Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Zack Sabre Jr. and Taichi.